Барате повеќе информации? +389 2 32 27 625

Земјиште

Градежно земјиште - СТОПАНСКИ ДВОР

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ - 16 парцели
Се продава или се нуди за коинвеститорство за нова заедничка градба со намена Г2/ Г3/ Г4 или лесна и незагадувачка индустрија (складишта, магацини, сервиси, стоваришта).

Големината на парцелите се движи од  3900м2 до 6750м2 (со можна делба или соединување на парцелите) или вкупна површина од 75.610м2

 

 

Macedonian